Referat frå årsmøtet i Romsdal sogelag 2022

Bjørn Austigard blei attvald som leiar, men tok ikkje attval som redaktør! Per Arnt Harnes er frå no av hovedredaktør for Årsskrift og eventuelle ekstrabøker.

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I ROMSDAL SOGELAG 15. MARS 2022

 Stad: Gildehallen, Romsdalsmuseet, kl. 19.00

Til stades: 38 personar

 Opning av møtet

Nestleiar Dag Skarstein ønskte velkommen, opna møtet og orienterte om statuttane for laget. Styreleiar Bjørn Austigard hadde forfall grunna sjukdom.

Det var ingen merknader til innkallinga.

 Val av ordstyrar, referent og underskrivarar

Dag Skarstein vart valt til ordstyrar og Mads Langnes til referent. Gunn Haugland og Nils Tore Gjerde vart valde til å underskrive protokollen.

 Årsmelding for 2021

Styret sitt framlegg til årsmelding for 2020 vart gjennomgått av ordstyrar. Det var ingen merknadar og årsmeldinga vart godkjent.

 Revidert rekneskap for 2021

Kasserar refererte rekneskapen med revisorrapport for 2021. Det kom ingen merknader eller spørsmål og rekneskapen vart godkjend.

 Arbeidsprogram og budsjett 2021

Ordstyrar gjekk gjennom arbeidsprogrammet og refererte budsjettet for 2022. Det var ingen merknader og både arbeidsprogrammet og budsjettet vart vedtekne.

 Kontingent for 2023

Styret gjorde framlegg om å halde fast på ein kontingent på kr. 350. Framlegget vart vedteke utan merknader.

 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 Referat frå Margit og Morten Parelius’ minnefond

Kasserar refererte kort årsmelding og rekneskap for fondet. Dette er eit vedtektsfesta referat og skal ikkje godkjennast av årsmøtet i Romsdal sogelag. Ingen hadde merknader til referatet.

 Val

Valkomiteens forslag vart lagt fram av ordstyrar. Alle val vart vedtekne med akklamasjon utan motkandidatar.

Desse vart valde:

 Leiar: Bjørn Austigard (attval for 1 år)

Styremedlemmer: Solveig Flemmen og Randi Ingun Selnes (begge attvalde for 2 år). Mads Langnes og Dag Skarstein var ikkje på val.

Varamedlemmer: Kenneth Staurset Fåne, Turid Leirvoll Øverås og Morten Øveraas (alle attvalde for 1 år).

Redaktørar: Per Arnt Harnes (attval for 1 år), Dag Skarstein (attval for 1 år) og Turid Leirvoll Øverås (ny, for 1 år).

Revisor: Konrad Moe og Øyvind Aasgård (begge attvalde for 1 år).

 Valkomité: Anne Marie Nauste Myhre (leirar), Stig Ove Voll (attval for 1 år) og Rolf Solbakken (ny, for 1 år).

 Årsmøtet avslutta kl. 19.30.

 Anna

Etter det formelle årsmøtet vart det delt ut blomar til Max Ingar Mørk for innsatsen som forfattar av boka «Kyrkjene i Romsdal». Det var så servering av kaffi og kaker.

Max Ingar Mørk heldt så eit innlegg og viste bilete frå boka «Kyrkjene i Romsdal». Boka tek føre seg alle kyrkjene i Romsdal og vart gjeve ut som årsskriftet til Romsdal sogelag i 2021.

 Mads Langnes

Referent

 


____________________ ____________________

Gunn Haugland Nils Tore Gjerde


Publisert 24. mars 2022

Siste nytt

23. mai 2022

Vellykka medlemstur

Tingvoll3Årets sogelagstur gikk til Øksendalen, Sunndalen og Tingvoll lørdag 21. mai. Magnus Trønningsdal har lagt ut bilder fra turen på sin facebook-side, og ut fra reaksjonen der, var det en svært vellykket tur. For somme var Øksendal kyrkje og besøket på den gamle kirkegåren på Husby høydepunktet, for andre var Hov kirke med sin solide konstruksjon en stor overraskelse, mens de fleste syntest kanskje Tingvoll kyrkje var toppen. Tor Strand hadde en minikonsert på «lemmen» og den var tema for mange etterpå. Tingvoll fjordhotell kan anbefales: God mat og ekspeditt servering.Øksendal kyrkje

24. mars 2022

Referat frå årsmøtet i Romsdal sogelag 2022

Bjørn Austigard blei attvald som leiar, men tok ikkje attval som redaktør! Per Arnt Harnes er frå no av hovedredaktør for Årsskrift og eventuelle ekstrabøker.

25. nov. 2021

Årsskrift 2021

Årsskrift 2021 - Kyrkjene i Romsdal blei forsinka frå bokbinderiet, men no er bøkene komne og er på veg til medlemmene. For dei som vil ha fleire bøker er medlemsprisen kr 400, portofritt. Send mail til post@romsdal-sogelag.no  eller telefon 976 61 964.

Molde Byleksikon.jpg
27. aug. 2021

Molde byleksikon er nå til salgs

Leksikonet kan kjøpes i bokhandelen eller direkte hos oss. post@romsdal-sogelag.no

Medlemsprisen er kr 425, - Prisen ellers: kr 475, -

> NYHETSARKIV