Referat frå årsmøtet i Romsdal sogelag 2022

Bjørn Austigard blei attvald som leiar, men tok ikkje attval som redaktør! Per Arnt Harnes er frå no av hovedredaktør for Årsskrift og eventuelle ekstrabøker.

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I ROMSDAL SOGELAG 15. MARS 2022

 Stad: Gildehallen, Romsdalsmuseet, kl. 19.00

Til stades: 38 personar

 Opning av møtet

Nestleiar Dag Skarstein ønskte velkommen, opna møtet og orienterte om statuttane for laget. Styreleiar Bjørn Austigard hadde forfall grunna sjukdom.

Det var ingen merknader til innkallinga.

 Val av ordstyrar, referent og underskrivarar

Dag Skarstein vart valt til ordstyrar og Mads Langnes til referent. Gunn Haugland og Nils Tore Gjerde vart valde til å underskrive protokollen.

 Årsmelding for 2021

Styret sitt framlegg til årsmelding for 2020 vart gjennomgått av ordstyrar. Det var ingen merknadar og årsmeldinga vart godkjent.

 Revidert rekneskap for 2021

Kasserar refererte rekneskapen med revisorrapport for 2021. Det kom ingen merknader eller spørsmål og rekneskapen vart godkjend.

 Arbeidsprogram og budsjett 2021

Ordstyrar gjekk gjennom arbeidsprogrammet og refererte budsjettet for 2022. Det var ingen merknader og både arbeidsprogrammet og budsjettet vart vedtekne.

 Kontingent for 2023

Styret gjorde framlegg om å halde fast på ein kontingent på kr. 350. Framlegget vart vedteke utan merknader.

 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 Referat frå Margit og Morten Parelius’ minnefond

Kasserar refererte kort årsmelding og rekneskap for fondet. Dette er eit vedtektsfesta referat og skal ikkje godkjennast av årsmøtet i Romsdal sogelag. Ingen hadde merknader til referatet.

 Val

Valkomiteens forslag vart lagt fram av ordstyrar. Alle val vart vedtekne med akklamasjon utan motkandidatar.

Desse vart valde:

 Leiar: Bjørn Austigard (attval for 1 år)

Styremedlemmer: Solveig Flemmen og Randi Ingun Selnes (begge attvalde for 2 år). Mads Langnes og Dag Skarstein var ikkje på val.

Varamedlemmer: Kenneth Staurset Fåne, Turid Leirvoll Øverås og Morten Øveraas (alle attvalde for 1 år).

Redaktørar: Per Arnt Harnes (attval for 1 år), Dag Skarstein (attval for 1 år) og Turid Leirvoll Øverås (ny, for 1 år).

Revisor: Konrad Moe og Øyvind Aasgård (begge attvalde for 1 år).

 Valkomité: Anne Marie Nauste Myhre (leirar), Stig Ove Voll (attval for 1 år) og Rolf Solbakken (ny, for 1 år).

 Årsmøtet avslutta kl. 19.30.

 Anna

Etter det formelle årsmøtet vart det delt ut blomar til Max Ingar Mørk for innsatsen som forfattar av boka «Kyrkjene i Romsdal». Det var så servering av kaffi og kaker.

Max Ingar Mørk heldt så eit innlegg og viste bilete frå boka «Kyrkjene i Romsdal». Boka tek føre seg alle kyrkjene i Romsdal og vart gjeve ut som årsskriftet til Romsdal sogelag i 2021.

 Mads Langnes

Referent

 


____________________ ____________________

Gunn Haugland Nils Tore Gjerde


Publisert 24. Mar 2022

Siste nytt

Slide1.jpg
15. Apr 2024

Skrivekurs

Invitasjon frå Haram historielag. Åpne bildet i ny fane, så blir det meir lesbart.

9. Apr 2024

Nye melodiar til bygdesongar

Komponisten Guttorm R. Ullvund har laga ei mengd nye melodiar til dikt som vi ikkje har funne melodiar til tidlegare. Alle melodiane er enkle, lettsungne og fengande. Han har fått hjelp til å arrangere songane av Arnold Farstad. Notar og lydfiler til desse nye songane finnst no under fana Bygdesongar : Lilja, Naar sommeren kommer (Bergsviksetra), Ein vårmorgon på Veøya, Mardalsfossen 1-2, Aandalsnes, Finnøy, På Tiltereidet og Sommar i Eikesdal.  Spesielt vil vi nemne det storfelte hyllingsdiktet til Romsdal, Lilja, som Ingvald Raknem skreiv i 1932. Her er noko å tenke på for arrangørar av 17. mai-tilstellingar!

9. Apr 2024

Det datt ned ein binders

Sogelaget har tidlegare gjeve ut Eirik Moens underfundige kåseri, både som trykt bok og som lydbok på kassett. No har vi fått digitalisert lydboka der Eirik Moen les sine eigne tekster, og gjort den tilgjengeleg her på heimesida vår. Du finn den under fana Tekster, eller her: https://www.romsdal-sogelag.no/tekster Lydfilene ligg ordna slik teksten står i den trykte boka, 55 kåseri i alt. Boka kan framleis kjøpast, kr 100.

Styret2024,5.jpg
14. Mar 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet blei halde på Krona, Romsdalsmuseet med svert god deltaking og god stemning. Dei viktigaste vala var samrøystes med dette resultatet:

Leiar: Bjørn Austigard (attval for 1 år)

Styremedlemmer: Soveig Flemmen (attval for 2 år) og Kenneth Staurset Fåne (ny, for 2 år. Per Arnt Harnes og Mads Langnes var ikkje på val.

Redaktørar: Per Arnt Harnes, Dag Skarstein og Turid Leirvoll Øverås (alle attvalde for 1 år).

> NYHETSARKIV