MARGIT OG MORTEN PARELIUS' MINNEFOND

Bakgrunn for minnefondet:

Statsadvokat Nils Parelius (1912-1995) var formann i Romsdal sogelag fra 1958 til 1984, og han var med i redaksjonen for årsskriftet i over 40 år. Han og hans søster Helene (1908-1987) var ugifte og barnløse. Romsdal sogelag fikk midlene etter dem ved testamentarisk gave. Nils Parelius bestemte at minnefondet skulle bære foreldrenes navn fordi han ville hedre deres minne. Margit f. Helgesen og Morten Parelius gifta seg i Molde 1908. Ved den anledning fikk de mye sølvtøy der det var inngravert en spesiell P i dragestil. Minnefondet har valgt denne P-en som sin logo. Gravyren er gjort av gullsmed Endre Aasen, Molde. Originalen er å finne på en sølvgaffel på Romsdalsmuseet, R.10027.

Formål som fondet gir støtte til:

I §2 i vedtektene står det: Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til lokalhistorisk arbeid i Romsdal. I praksis betyr dette formål som: Støtte til bøker og publikasjoner, seminar/kurs, forskningsarbeid, arkivarbeid, kulturhistoriske filmer/video, fotobevaring m.m.

STYRET I FONDET:
Leder: Bjørn Austigard
Kasserer: Solveig Flemmen
Styremedlem: Kenneth Staurset Fåne

 

SØKNADSFRIST:
Det deles ut midler bare én gang i året, og søknadsfristen er 15. april hvert år.
På grunn av krav fra revisjonen, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistra ber vi om at du i søknaden tar med noe om økonomien/budsjettet i tiltaket/prosjektet, kontonummer og eventuelt organisasjonsnummer.

Beløpet for 2023 er fordelt i sin helhet

For 2024 vil det være rundt kr 300.000,- til disposisjon.
 

Søknadsadresse:

Margit og Morten Parelius' minnefond
v/ Bjørn Austigard
Birkelandvegen 1 A,
6416 MOLDE

e-post: post@romsdal-sogelag.no

 

Bildet viser Helene og Nils fotografert på Rena 1922. Foto: Marta Alme
Vedtekter

godkjent på ekstraordinært årsmøte i Romsdal Sogelag 18. september 1995

§1. Navn
Stiftelsens navn er Margit og Morten Parelius’ minnefond.

§2. Formål
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til lokalhistorisk arbeid i Romsdal.

§ 3. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 1.340.000,- Grunnkapitalen er stilt til rådighet ved testamentarisk gave fra søsknene Helene og Nils Parelius.
Av den årlige avkastning skal 15% tillegges grunnkapitalen. Resten kan deles ut eller avsettes til formål som skal tilgodeses etter vedtektenes §2.

§ 4. Styre
Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer.
2 av styremedlemmene utpekes av styret i Romsdal sogelag for ett år ad gangen. Det 3. medlem oppnevnes av styret i Stiftelsen Romsdalsmuseet med en funksjonstid på 4 år.

§ 5. Familien Parelius’ gravsted på Tøndergård
Stiftelsens styre skal ha ansvar for at Parelius’ familiegravsted på Tøndergård stelles og at gravfestet fornyes når det er nødvendig.

§ 6. Regnskap
Styret skal ha ansvar for at stifelsens midler plasseres på betryggende måte og gir god avkastning.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskap skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang.

§ 7. Revisjon
Stiftelsens regnskap skal hvert år revideres av registrert eller statsautorisert revisor.